فیلترهای مهره ای وجوشی از سایز 3/8 تا 1/8-1

فیلتر درایر جوشی (1)

فیلتردرایرمهره ای (2)